Final 집중 모의고사

12월 자연계전문관 개강!


끝장수학 / 주말수학


※ 공학수학2 무료강의 진행2022 자연계합격률 71.4% 달성

2022 서성한중이 합격생 30명 배출


자연계편입도 브라운입니다.수강문의 T.02.2232.1381

<끝장수학D>

 

 

 

 


09:40~09:55

 

 

 

공식TEST

 

10:00~10:50

 

 

 

공학
수학

 

11:00~11:50

 

 

 

공학
수학

 

12:00~12:50

 

 

 

공학
수학

 

14:00-17:30

 

모의고사문풀
2:30-5:20PM

 

공학
수학

 

(최우진T)

<끝장수학D 시간표>

09:40~09:55


공식TEST

10:00~10:50


대학별
기출풀이
11:00~11:50


12:00~12:50


13:00~13:50
점심시간
14:00~14:50

미선다 모의고사
+
청출어람 

모의고사
2:30-5:20PM


대학별
기출풀이
15:00~15:50


16:00~16:50


(최우진T)

<주말수학>

 

 

 

 


09:40~09:55

 

 

 

공식TEST

공식TEST

10:00~10:50

 

 

 

공학
수학

공학
수학

11:00~11:50

 

 

 

공학
수학

공학
수학

12:00~12:50

 

 

 

공학
수학

공학
수학

14:00-17:30

 

 

 

 

 공학수학

문풀

(정준영T)

<끝장수학A>

저녁


18:40-18:55

공식TEST

 

공식TEST

 

공식TEST

19:00-19:50

공학
수학

 

공학
수학

 

모의고사문풀

20:00-20:50

공학
수학

 

공학
수학

 

모의고사문풀

21:00-21:50

공학
수학

 

공학
수학

 

모의고사문풀

(최우진T)

<끝장수학B>

저녁


18:40-18:55

 

공식TEST

 

공식TEST

공식TEST

19:00-19:50

 

COF

모의고사

 

COF

모의고사

모의고사문풀

20:00-20:50

 

COF

모의고사

 

COF

모의고사

모의고사문풀

21:00-21:50

 

COF

모의고사

 

COF

모의고사

모의고사문풀

(최우진T)

<끝장수학C>

오후


14:10-14:30

공식TEST

 

공식TEST

공식TEST

 

14:30-15:20

공학
수학

 

공학
수학

모의고사문풀

 

15:30-16:20

공학
수학

 

공학
수학

모의고사문풀

 

16:30-17:20

공학
수학

 

공학
수학

모의고사문풀

 

(최우진T)